Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 april 2018

De komende 4 jaar vragen om daadkracht!

De formateur heeft ons in zijn brief van 13 april geïnformeerd over de voortgang van het proces. Daarin schrijft hij dat Beter voor Dordt, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP de eerste weken vooral met elkaar van gedachten willen wisselen om te komen tot een ‘gezamenlijke visie op inhoud en op stijl’. Hierbij gaf de formateur aan dat ‘Voortzetting van de huidige coalitie, niet hetzelfde is als doorgaan op dezelfde voet’. Wij voelen sterk de urgentie en de noodzaak tot daadkracht. Tegelijk is de presentatie van het coalitieakkoord al uitgesteld van 9 naar 29 mei en wordt gekozen voor het uitstellen van het in gesprek gaan met andere raadsfracties, tot nadat er een ‘gezamenlijke visie op inhoud en stijl’ is. Wij zouden het een gemiste kans vinden als dit de beloofde vernieuwde samenwerking met de raad in de weg staat. Ook de onderhandelingspartners hebben immers aangegeven af te willen van de in zichzelf gekeerde bestuursstijl van de afgelopen raadsperioden.

De D66 fractie wil de formateur en de beoogde coalitie dan ook een handreiking doen in de vorm van drie adviezen die volgens ons essentieel zijn voor de toekomst van onze stad:

  1. Laat onze stad werkelijk weer groeien en bloeien.

Onze stad krimpt en dat moet worden gestopt. Dat vraagt een college dat met lef en durf aan de slag gaat. Omvangrijke woningenbouw is een forse ambitie, maar niets meer dan broodnodig om onze voorzieningen op peil te houden. Door in te zetten op jongeren- en studentenwoningen, betaalbare middenhuur en woningen in het hoger segment, kunt u de balans op onze woningmarkt herstellen. Wij verwachten dat u daarbij, meer dan voorheen, werk maakt van gemengde wijken en segregatie in onze stad zo een halt toeroept. Onze werkgelegenheid heeft ook een forse impuls nodig. Dat vraagt een investering in ons vestigingsklimaat, met als belangrijk onderdeel daarin de bereikbaarheid van onze stad. Bij het aantrekken van bedrijven is het essentieel dat wordt gericht op bedrijven die aansluiten bij onze beroepsbevolking en bij de kwaliteiten van ons gebied. Zo zou, met een dosis lef een prachtig ecosysteem kunnen ontstaan rondom de duurzaamheidsfabriek, waarin samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers, leidt tot meer bedrijvigheid. Wij verwachten van dit college geen plannen, maar projecten en geen programmering, maar realisatie.

  1. Kies niet op papier, maar in de praktijk voor een sociale duurzame stad.

We kunnen de sociaaleconomische positie van onze stad niet alleen verbeteren door hogere inkomens naar onze stad toe te trekken. Het is broodnodig om te investeren in de sociaaleconomische positie van de inwoners die nu in onze stad wonen. Er is een forse impuls nodig om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in onze stad opgroeien, een gelijke kans op een mooi leven hebben. Het is zaak dat 45+’ers weer perspectief op de arbeidsmarkt krijgen en dat we armoede en schulden met daadkracht bestrijden. Eenzelfde kracht is nodig om onze stad echt te verduurzamen. De opwekcapaciteit van duurzame energie moet omhoog, dat vraagt meer windturbines, meer zonneparken en meer (financiële) mogelijkheden voor inwoners en bedrijven om hun (huur of koop) woning te verduurzamen. Het vraagt dat u voor onze inwoners en bedrijven, op buurtniveau inzichtelijk maakt, wanneer zij losgekoppeld worden van gas en welke vervangende energiebron zij kunnen gebruiken. Wij verwachten dat u daarbij in uw coalitieakkoord ook oog heeft voor energiearmoede.

  1. Kies voor een krachtige regionale samenwerking.

Wij geloven dat we als Drechtsteden samen, krachtiger invulling kunnen geven aan onze sociaaleconomische en ruimtelijke opgaven. Toch levert De GR Drechtsteden op dit moment te weinig meerwaarde. Slag- en realisatiekracht is onvoldoende regionaal georganiseerd, de GR Drechtsteden is sterk in zichzelf gekeerd (overheidscentrisch)en sterk gericht op processen en visies in plaats van op resultaten. Dordrecht en met name het Dordtse college moeten hierin een leidende rol spelen. Wij bevelen het college sterk aan om de samenwerking op het ruimtelijke en -sociaaleconomische domein te intensiveren. Bundel middelen, mensen binnen de GR Drechtsteden en zorg voor bestuurlijke realisatiekracht in het Drechtstedenbestuur. De bruggen ophalen en ons terugtrekken tot achter de rivieren is destructief voor de grote opgaven waar wij voor staan.