Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 mei 2018

coalitieakkoord: Eilandbewoners die de boot missen?

D66 Fractievoorzitter Kevin Noels heeft zojuist onderstaande woordvoering uitgesproken als reactie op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de fracties VVD, CDA, CU-SGP en Beter voor Dordt.

—–

Voorzitter dank u wel.

Wij ontvingen gisterenavond om 18.50 uur, na een proces van 9 weken, het coalitieakkoord van de fracties VVD, CDA, CU-SGP en Beter voor Dordt. Laten we positief beginnen. We hebben waardering voor de poging die u heeft gedaan om dit akkoord met de gesprekstafels van een breder draagvlak te voorzien. Wij kunnen nu klagen over de beperkingen in dit proces. Maar liever geven we u het voordeel van de twijfel en beschouwen we uw inzet als een eerste stap naar meer openheid en naar meer transparantie.

Het nu voorliggende coalitieakkoord is een belangrijk document. Het beschrijft waar u als coalitie de komende vier jaar voor gaat. De fractie van D66 wil het document in de bespreking dan ook die belangrijke waarde toekennen. Helaas maakt het proces dat nu onmogelijk. U geeft ons letterlijk 1 avond om uw visie en inzet voor de komende 4 jaar te waarderen. Dat doet absoluut geen recht aan uw proces en zeker niet aan onze rol als gemeenteraad. We spreken daarover onze onvrede uit.

Desalniettemin willen wij u als gemeenteraad toch een eerste beschouwing vanuit D66 geven. De fractie van D66 is blij met de ambities die uw akkoord laat zien op het gebied van wonen. Het is broodnodig dat we als stad weer gaan groeien en dat we jongeren en gezinnen de kans bieden op een wooncarrière in eigen stad. Uw plannen voor een groter en gevarieerder woningaanbod, kunnen dus op onze waardering rekenen. Wij zullen de coalitie voortdurend scherp houden op de ambitie van 4000 + 6000 woningen, op de realisatie van gemengde en groene wijken en op de transitie naar energiezuinige woningen, ook voor de lagere inkomens.

Ook op het gebied van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling bevat het akkoord ambities die wij met de coalitie delen. De wijze waarop werk wordt gemaakt van het vestigingsklimaat spreekt ons aan. Evenals uw inzet op hoogfrequente intercityverbindingen naar de randstad en naar Brabant, en aanvullend daarop de Lightrail en een station bij het Leerpark. De aldaar geplande verdere ontwikkeling van een campus rondom duurzaamheid en slimme industrie spreekt ons aan. Wij zullen u hier vooral scherp houden op uw daadkracht!

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. In uw akkoord zien we dat uw ambitie ligt op het bouwen van woningen en op het aantrekken van bedrijven. Wij hebben ons hard gemaakt voor een sociale en voor een duurzame stad. Een stad waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen, een stad die we mooier achterlaten voor de generaties na ons. Op deze thema’s is uw akkoord voor ons teleurstellend. Het is onze eerste indruk dat u onze stad vooral vooruit wilt helpen met invloeden van buitenaf, met hogere inkomens die in duurdere woningen komen wonen.

Die aanpak doet u wellicht stijgen in de statistiek, maar ik kan u ervan verzekeren dat de mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt duurzaam kwijt zijn, de mensen die duurzaam in armoede leven en de kinderen die opgroeien met een achterstand er helemaal niets van merken. Waar blijven de investeringen in het bestrijden van armoede en in het bevorderen van kansengelijkheid? Waar blijven de investeringen in Dordtenaren.

Voorzitter datzelfde geldt voor de duurzaamheid. De fiets en het OV komen er ten opzichte van de auto bekaaid vanaf, de ambities met betrekking tot het opwekken van duurzame energie op ons eigen eiland vallen tegen en met betrekking de 4000 woningen die gasloos worden gebouwd, dat is geen ambitie, maar uitvoering van rijksbeleid.

Het valt ons op dat u op het gebied van duurzaamheid (met vooroplopen in duurzame energie, voldoen aan WHO norm voor luchtkwaliteit) en op sociaal (met ontschotting, lastenverlichting en de  professional centraal) af en toe best een mooie ronkende tekst heeft geproduceerd. Het ontbreekt echter aan power en visie. De beste illustratie daarvan is uw eigen tekst.

Heren van de coalitie, u heeft het woord ‘onderzoek’ liefst 25 keer gebruikt. Dat kan niet waar zijn, u heeft de afgelopen 4 jaar en 9 weken de tijd gehad om te onderzoeken. De problemen zijn bekend en ik kan u ervan verzekeren dat ze niet vragen om onderzoek, maar om daadkracht.

Tot slot willen we een eerste opmerking maken over het financieel rentmeesterschap van deze coalitie. U zult begrijpen dat wij uw akkoord nog niet hebben kunnen doorrekenen, maar wij zien dat u een aantal boekhoudkundige handigheden uithaalt. Voorbeelden zijn het op voorhand mee begroten van de inkomsten uit nog niet gerealiseerde woningbouw/groei inwoneraantal en compensatie van wegvallende inkomsten uit de precariobelasting met budget voor het onderhoud van onze wegen.

Voorzitter ik wil onze eerste reactie op het coalitieakkoord afsluiten met de conclusie dat uw akkoord op onderdelen goed is, maar dat u waar het gaat om creëren van een duurzamer en socialer Dordrecht, de boot heeft gemist. En om in uw beeldspraak te blijven. U weet wat het betekent als eilandbewoners de boot missen.

Dan zijn ze te langzaam geweest en komen ze gewoon te laat.