Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juni 2018

kaderbrief 2019: het vormgeven van de toekomst

Vandaag wordt in de gemeenteraad de kaderbrief voor 2019 vastgesteld. Ondanks dat het een beleidsarme kaderbrief is, heeft D66 de voor haar belangrijke beleidswensen meegegevens middels een paar moties (onderaan de woordvoering). Onderstaand de door Kevin Noels, fractievoorzitter, uitgesproken woordvoering:

Voorzitter dank u wel.

Vandaag staan we als raad voor de vraag of we de kaderbrief 2019 vaststellen. Normaal gesproken bepalen we op dit moment wat onze belangrijkste prioriteiten en ambities zijn. En wat het realiseren daarvan ons financieel waard is. Bij de begroting toetsen we dan of de kaders daarin goed zijn uitgewerkt.  Dit proces is in een verkiezingsjaar altijd net even anders. Omdat het tijd-technisch niet mogelijk is om de plannen van de nieuwe coalitie, te verwerken in een kadernota, daarom hebben we dit jaar een beleidsarme kaderbrief.

De vraag die wij onszelf hebben gesteld is: Hoe zorgen wij er dan voor dat we het college vanuit onze positie als raad, wel duidelijk maken wat onze belangrijkste prioriteiten en ambities zijn? En belangrijker hoe zorgen we dat deze een plek krijgen in de opmaat naar de begroting 2019?

We worden dan gedwongen te kijken naar het coalitieakkoord. Daar staan immers de ambities en de doelstellingen in die de basis vormen voor de beleidsrijke begroting 2019, het lastige blijft echter, dat daar enig financieel kader ontbreekt. Wat dit college echt belangrijk acht, en welke keuzes dit college echt maakt, dat krijgen wij pas te zien bij de presentatie van de begroting 2019.

Het coalitieakkoord dus. Zoals we in onze eerste reactie op dat akkoord al hebben aangegeven, is D66 blij met de krachtige ambities die uw akkoord laat zien op het gebied van wonen, economie en onderwijs. De plannen voor een groter en gevarieerder woningaanbod, kunnen op onze waardering rekenen. Ook wij vinden dat deze prachtstad weer moet groeien. Jongeren en gezinnen verdienen de kans op een wooncarrière in eigen stad.

Ook op het gebied van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling bevat het akkoord stevige ambities die wij met het college delen. De investeringen in het vestigingsklimaat spreken ons aan. Evenals de inzet op hoogfrequente intercityverbindingen naar de randstad en naar Brabant en aanvullend daarop, de Lightrail met meer stations en uw pogingen om Hoger Onderwijs naar de stad te halen en het leerpark door te ontwikkelen tot een campus rondom duurzaamheid en slimme industrie.

Er ontbreekt echter ook het nodige en dan met name op het sociale en op het duurzame vlak. Dit college lijkt niet te geloven in de stad die we nu zijn. Het college wil deze stad vooral ‘beter’ maken met invloeden van buitenaf, met mensen met hogere inkomens die in duurdere woningen komen wonen en met opwekcapaciteit voor duurzame energie die overal staat opgesteld, behalve op ons eigen eiland.

Wij roepen u op, geloof in de kracht van ons eiland. Investeer in een krachtige sociale en duurzame agenda. Geloof in de mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt duurzaam kwijt zijn, in de mensen die duurzaam in armoede leven, in de kinderen die opgroeien met een achterstand en in de mensen die door discriminatie niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Durf ja te zeggen tegen het opwekken van duurzame energie op ons eiland en tegen het verder stimuleren van fietsgebruik.

Vandaag is voor ons ook een lakmoesproef van de kracht die wij als gemeenteraad echt hebben. We hebben geïnvesteerd in het collectief van de raad. Durven we nu in de praktijk ook echt los te denken van coalitie- en oppositieverbanden? We hebben intensief met elkaar gesproken over onze rol en geconcludeerd dat wij als raad, niet zijn van het bijkleuren van de details, maar van het vormgeven van de toekomst.

Voorzitter, om die sociale en duurzame toekomst van ons eiland vorm te geven, overhandig ik u nu 6 moties:

  1. De motie: Spring maar achterop mijn fiets

Omdat veel Dordtenaren voor kleine afstanden de auto gebruiken en op de fiets moeten stappen omwille van bereikbaarheid, verdichtingsopgave, geluidsoverlast en luchtkwaliteit.

  1. De motie: De vaart erin (samen met GroenLinks)

Omdat we achterlopen op de ambitie 100% energieneutraal in 2050 en we in deze periode echt concrete stappen moeten zetten.

  1. De motie: Armoede hoor je niet te erven

Omdat te veel Dordtse kinderen in armoede leven en dat te veel invloed heeft op hun ontwikkeling. En omdat generatie overdraagbare armoede onacceptabel is.

  1. De motie: Kans op een baan

Omdat te veel Dordtenaren langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering en extra ondersteuning nodig hebben om weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt.

  1. De motie: Een gelijke kans voor ieder kind

Omdat niet alle kinderen dezelfde kans hebben op een mooi leven en wij het onacceptabel vinden dat de plek waar je wieg heeft gestaan, van invloed is op waar je in dit leven uitkomt.

  1. De motie: Gelijke kansen vraagt om scherp lokaal antidiscriminatiebeleid

Omdat discriminatie ook op ons eiland voorkomt en iemands geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid nooit van invloed mag zijn op iemands kansen in dit leven.

Tot slot dienen wij samen met Groenlinks de motie Dordt en Krachtig in, samen met de PvdA de motie Lommerijk Dordt en samen met de VSP de motie Bussie komt zo.