Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 februari 2019

Samen zorgen voor het beste onderwijs

Op dit moment wordt in Dordrecht gewerkt aan de nieuwe onderwijsvisie. In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht is opgenomen dat er met het onderwijsveld in de stad een ambitieuze onderwijsvisie wordt opgesteld. De totstandkoming wordt gerealiseerd in gezamenlijkheid met de stad en moet leiden tot een door de gemeente, scholen, peuter- en kinderopvangcentra opgestelde en gedragen gezamenlijke visie op onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar.

Vanuit D66 hebben we het volgende vergezicht op de onderwijsvisie. In Dordrecht willen we graag een gelijk speelveld voor alle kinderen met onderwijs dat voor alle kinderen gelijke ontwikkelkansen biedt. Ontwikkelkansen om de eigen talenten en mogelijkheden maximaal te benutten. Waarbij het voor elk kind gewoon is dat het wordt ondersteund als daar iets extra’s voor nodig is. Of dat nu bijvoorbeeld is omdat een kind een taalachterstand heeft, extra uitdaging in lesstof nodig heeft, talenten heeft op het gebied van muziek of techniek, of vanwege uitdagingen in leren door kinderen met stoornis in het autistisch spectrum of dyslexie.

Het is voor ons onverteerbaar dat kinderen met gelijke intelligentie en talenten op basis van hun achtergrond (laagopgeleide ouders, achterstandswijken etc.) minder vaak doorstromen naar hoger onderwijs. Die kloof begint al vroeg en wordt daarna alleen maar groter.

Voor het VVE, Peuteronderwijs en de kinderopvang zouden we graag terugzien dat er een focus wordt aangebracht op smallere en daardoor intensievere en effectievere zorg voor een kleinere groep. We willen graag dat de middelen worden ingezet voor de groepen waarvoor deze het meest effectief is.

Hoe deze zorg eruit moet gaan zien en voor welke groepen dit het meest effectief is, laten wij graag aan de professionals over. Ook moet er voldoende ruimte blijven voor de professionals om in sommige dossiers uitzonderingen te maken.

Hierbij is voor ons het verhaal achter de voordeur extra belangrijk. Hoe kunnen ouders gemotiveerd en gestimuleerd worden om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de taalontwikkeling van hun kind.

Ook voor het basisonderwijs willen we stimuleren dat de kansenongelijkheid zo veel mogelijk verdwijnt. Het onderwijs kan echter kansenongelijkheid niet alleen wegpoetsen. Het is essentieel om onze aanpak binnen het sociaal-maatschappelijk domein samen te pakken. Hierbij denken we dan aan laaggeletterdheid, taal, rijke taalomgeving, opvoed- en opgroeiondersteuning, aanpak armoede en schulden en ouderbetrokkenheidsprogramma’s. Wij zien dan ook graag dat de aansluiting met jeugdzorg beter wordt. Organiseer zorg- en ondersteuning zoveel mogelijk op scholen, verwijs niet naar wijk- en jeugdteams, maar breng dergelijke voorzieningen onder op scholen en maak het daarmee normaal en makkelijk toegankelijk.

En probeer het clusteren van kansarme kinderen tegen te gaan door een bewustere schoolkeuze van ouders te stimuleren en drempels om vrij te kiezen weg te nemen.

Zet ook in op een verlengde schooldag en op huiswerkbegeleiding. Huiswerk speelt in het basisonderwijs nog niet zo’n grote rol, toch is hier ook de invloed van een omgeving die stimuleert tot leren en ontwikkelen van groot belang. Juist die verlengde schooldag kan ook ingezet worden om de ontmoeting tussen verschillende kinderen met diverse achtergronden te bemoedigen. Door activiteiten te richten op behoefte en samen te werken tussen scholen. Ook hier bepaalt de school met zijn professionals wat de beste invulling is voor hun kinderen. .

Het uiteindelijke doel is een sluitend aanbod te krijgen voor kinderen van 0 tot 12 jaar met doorlopende leer- en ontwikkellijnen om tot maximale talentontwikkeling te komen. En waar nodig doorlopende en goed aangesloten zorg en ondersteuning wordt geboden.

Op naar een gezamenlijke, mooie en ambitieuze onderwijsvisie. Samen zorgen voor het beste onderwijs!