Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 maart 2019

Omgevingsvisie; hoe betrekken we de stad?

De nieuwe omgevingsvisie zal vanaf 2021 in werking treden. De visie gaat over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed van Dordrecht. Met de omgevingsvisie stelt de gemeenteraad een strategische visie vast voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is een onderdeel van de omgevingswet. Het doel van de omgevingsvisie  is veel regels en wetten samen te voegen en dichterbij de bewoners te krijgen. Veel van deze afwegingen en kaders zullen in de stad, vaak samen met bewoners, worden opgesteld.

 

Afgelopen gemeenteraad, dinsdag 26 maart, is vastgesteld welke gebieden we binnen de nieuwe omgevingsvisie gaan hanteren en hoe we per gebied kijken naar de thema’s die voor dat gebied extra aandacht behoeven. Ook is er in het vastgestelde raadsvoorstel aandacht voor het betrekken van de stad bij deze thema’s.

 

In het aangenomen voorstel zijn er 6 verschillende gebieden benoemd die ieder hun eigen thema’s en aanpak hebben. Allereerst hebben we het over het centrum, de woonwijken, de bedrijventerreinen en het poldergebied. Daarnaast zijn er 2 gebieden uitgelicht waar de komende jaren veel ontwikkelingen zullen zijn: de Wantijzone en de spoorzone. Voor al deze gebieden zijn thema’s vastgesteld die gaan van economie, gezondheid, leefbaarheid naar wonen en de energietransitie.

 

De volgende stap zal zijn dat de gemeente (en politiek) samen met alle belanghebbenden rondom de gebieden op basis van deze thema’s met elkaar in gesprek gaan. Waar liggen kansen voor de gebieden? Wat moeten we koesteren? Wat heeft extra aandacht nodig? En wat zijn eigenlijk onze ambities? En binnen welke kaders? Vragen genoeg!

 

De discussie die met de stad gevoerd zal gaan wordt, worden vooral gericht op de opgaven die er in de onze stad zijn. De uitwerking van de plannen voor deze gebieden vindt plaats met de mensen die veel weten van de thema’s (vanuit de gemeente) en de gebruikers van de gebieden (bewoners, bedrijven, andere belanghebbenden).