Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juli 2019

De tweedeling te lijf!

De sociale ongelijkheid in onze stad neemt toe, dat geldt overigens niet alleen voor Dordrecht, maar voor heel Nederland. Onderzoek van het SCP legde onlangs bloot dat de tweedeling niet alleen uit inkomen en vermogen bestaat, maar een veel bredere structuur kent. Ook iemands onderwijskwalificaties, beroepspositie, relaties, netwerken en gezondheid spelen een rol. In samenhang bepalen zij de positie die iemand inneemt op de sociaal-maatschappelijke ladder en de afstand tussen de treetjes op die ladder wordt steeds groter, waardoor het moeilijker wordt om een stap te zetten. In het politieke debat hebben we het erover hoe acceptabel dat is en over hoe groot die verschillen tussen de treetjes op de ladder mogen zijn.

In toenemende mate zien wij dat er onvrede ontstaat bij Dordtenaren op de onderste treetjes van deze ladder. D66 kan zich dat uitermate goed voorstellen. Dit is de toenemende groep Dordtenaren die door een (tijdelijke) beperking een uitkering heeft of zelfs keihard werkt en desondanks de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. D66 waakt hier voor het frame dat ‘armoede relatief is’. Er is niets relatief aan het gebruik maken van de voedselbank en het mijden van de tandarts. De problematiek die deze groep Dordtenaren ervaart is reëel.

Steeds duidelijker wordt daarbij dat armoede, een laag opleidingsniveau, een slechte gezondheid en de vaak daarmee samenhangende opvoed- en opgroeiproblematiek in belangrijke mate van generatie op generatie overdraagbaar blijken te zijn. Het aloude ‘wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’ blijkt stevig verankerd is in onze samenleving en daar moet een eind aan komen. Ongelijke kansen voeden tweedeling en moeten worden bestreden.

D66 heeft de groeiagenda van het college al eerder uitgebreid omarmd, maar wel onder de voorwaarden dat we kiezen voor een inclusieve groeistrategie en daar zit onze zorg. Het college schrijft in de kadernota namelijk de verkoopopbrengst van Eneco alleen aan te willen wenden voor strategische investeringen die de verdiencapaciteit van de stad bevorderen. De uitleg is dat het de bedoeling is om te investeren in de bouw van vooral duurdere woningen, zodat nieuwe inwoners met meer koopkracht en een hogere sociaal maatschappelijke status naar onze stad kunnen worden getrokken. Zo komen we tot een evenwichtigere bevolking.

D66 acht deze oplossing te eendimensionaal. Wij geloven dat we de verdiencapaciteit van onze stad ook kunnen vergroten door te investeren in Dordtenaren die hier nu wonen, in Dordtenaren die met een beetje extra ondersteuning wellicht wel dat volgende stapje op de sociaal-maatschappelijke ladder kunnen maken. Wij willen met de Eneco-middelen stevige investeringen in gelijke kansen, zodat ook de kinderen die opgroeien in een minder kansrijke situatie de kans hebben om iets moois van hun leven te maken. De toename van intergenerationeel overdraagbare problematiek moet worden doorbroken. Zo vergroten we verdiencapaciteit van onze stad van binnenuit.