Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juli 2020

D66 inbreng en moties bij de kadernota

Voorzitter,

D66 is een partij voor onderwijs en innovatie. We geloven dat onderwijs de basis is van onze welvaart en dat het voor iedereen kansen biedt voor een goede toekomst. We hebben al eerder onze waardering uitgesproken voor wethouder Heijkoop die hoger onderwijs naar Dordrecht heeft gehaald.

We geloven ook dat innovatie dé motor is van productiviteitsgroei, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben daarom bij de algemene beschouwingen de motie Innoveren voor duurzame groei ingediend. We hebben geluisterd naar de wensen van enkele fracties om de motie meer kracht bij te zetten en hebben de motie aangepast. Wij willen de wethouder dan ook met deze motie ondersteunen in zijn ambitie, wat ook onze ambitie is: Dordrecht 2030, het centrum van innovatie!

Voorzitter,

ENECO gelden bieden ons de kans om als stad onze economie op een hoger peil te brengen en de leefbaarheid verder te verbeteren. Daarom wil D66 de ENECO gelden investeren in het verdienvermogen van onze stad door op zoek te gaan naar projecten die een financiële en maatschappelijke meerwaarde opleveren. We denken daarbij aan investeren in innovatiehubs vergelijkbaar met YES!Delft, en/of Stedin en/of actief bijdrage leveren aan energietransitie.

Voorzitter,

Het college heeft in de kadernota enkele investeringen opgenomen voor co-financiering van RegioDeal, Spoorzone en geluidschermen. Wij hebben aangegeven dat we eerst business cases willen zien voordat we akkoord geven aan deze investeringen. De wethouder heeft ons beloofd heel snel met de business cases te komen. Voor dit moment gaan we mee akkoord.

Voorzitter,

Kansengelijkheid, diversiteit en inclusie zijn geen holle termen. Dat zijn onderwerpen die we als inwoners van dit prachtige land en onze stad serieus moeten nemen. Want alleen dan kunnen we een samenleving creëren waar voor iedereen een plaats is. We hebben twee weken geleden aandacht gevraagd voor de kwetsbare kinderen in onze stad middels de motie Kinderen zijn onze toekomst. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat hij de essentie van de motie overneemt en tot actie overgaat. Daarom trekken we deze motie dan ook in. Wel vragen we de wethouder om voor het einde van 2020 de raad te informeren over het uitvoeringsprogramma en de tussentijdse resultaten.

Wel blijven we aandacht vragen voor kansenongelijkheid, diversiteit en inclusie in onze stad. Dat hebben we afgelopen zondag kunnen zien in Dordrecht. Het was mooi om te zien dat op een gedisciplineerde en geciviliseerde wijze aandacht is gevraagd voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Wij willen dan ook de Burgemeester bedanken dat hij dit mogelijk heeft gemaakt. In onze motie van vorig jaar hadden we naast het tekenen van het Charter Diversiteit, wat inmiddels is gebeurd, gevraagd voor maatregelen om discriminatie tegen te gaan. Dat missen we. Zonder het debat overnieuw te doen, willen we concrete maatregelen. In de commissie sociale leefomgeving heeft D66 gepleit voor een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie. De wethouder heeft aangegeven daar een onderzoek te laten doen. Om de wethouder hierin te ondersteunen dienen we de motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie in.

Voorzitter,

Op 26 mei heeft de gemeenteraad het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld. Getoetst op de groeiambitie van de Stad. Bij dit beleid hoort ook een financieel kader. Wij verzoeken het college om voor de begrotingsbehandeling te komen met een voorstel welke actiepunten uit het uitvoeringsprogramma, waarvoor extra budget nodig is, kunnen worden uitgevoerd. En wij willen snel duidelijkheid over welk bedrag van de reserve Hofkwartier echt nodig is voor de afronding Hofkwartier. En kom met een voorstel hoe het resterende bedrag ingezet kan worden voor de cultuurnota. En kom voor de begroting met een voorstel.

Voorzitter,

We hebben in de commissie aandacht gevraagd voor wateroverlast en opvang van regenwater. De wethouder heeft ons toegezegd dit te willen onderzoeken en actie te willen ondernemen. Inmiddels heeft hij die toezegging in een schrijven bevestigd naar aanleiding van de motie van CDA. We gaan hem volgen, maar we willen hem alvast waarschuwen dat een test niet lang zal uitblijven met de alsmaar extremere weersomstandigheden. Wat betreft de motie van CDA. We gaan hem ondersteunen.

Als laatste voorzitter,

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. De gezondheidscrisis raakt onze economie hard. De crisis laat de groeiende ongelijkheid zien tussen mensen. Deze crisis leert ons dat het loont om te investeren in een robuuste samenleving: Een sterke, vrije samenleving. Een samenleving die tegen een stootje kan. Met al onze gemaakte opmerkingen, stemmen wij in met deze kadernota en kijken met veel belangstelling uit naar de uitwerking in de begroting.

Dank!