Steun ons en help Nederland vooruit

een duurzaam Dordrecht bouwen we met u

Een duurzame stad is een fijne plek om te leven, nu en in de toekomst. In 2050 wil Dordrecht 100% energieneutraal zijn; de stand eind 2015 is 3%. Dat is kort samengevat de opgave waar we allemaal, alle Dordtenaren, voor staan. D66 zet al jaren in om in 2040 geen CO2 en andere broeigassen meer uit te stoten.

Er is veel te realiseren. In Parijs heeft in 2015 de klimaattop plaatsgevonden. De tijden van vrijblijvendheid zijn voorbij. Daarom gaan we er gezamenlijk de schouders onderzetten. Niet alleen op gebied van energiewinning, maar ook hoe we met ons afval omgaan of een andere vorm van vervoer kiezen. Schaarste aan energie, voedsel en grondstoffen zullen ons de komende jaren meer raken. De uitdagingen zijn groot, de oplossingen divers. Natuurlijk hoort de gemeente het goede voorbeeld te geven door initiatieven te ondersteunen, mede te realiseren of mogelijk te maken.

De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik er geen afval meer bestaat. Dat kan duurzaamheid voor Dordrecht betekenen. Dit wil D66 versnellen. Samen met partners en bedrijven bekijken we jaarlijks of we onze doelen halen.

Lokaal klimaatakkoord

 • De gemeente sluit een lokaal energie- en klimaatakkoord met lokaal actieve partijen, bedrijven, kennisinstellingen en bewonersinitiatieven, waarin de klimaatambities gewaarborgd worden.

Wijk energieplan

 • Voor 2022 wordt samen met belanghebbenden voor iedere wijk een meerjarig energieplan gemaakt, met daarin mogelijkheden voor de verduurzaming van huizen, warmte en de uitfasering van aardgas.

Monumentale panden

 • Voor onze monumentale woningen ontwikkelen we een duurzaamheidsatlas waardoor eigenaren direct inzage in de (on)mogelijkheden van hun pand hebben.

Gemeentelijke nieuwbouw

 • D66 wil dat nieuwe gebouwen waar de gemeente een rol heeft bij de realisatie (bijvoorbeeld sportcomplexen) standaard worden voorzien van zonnepanelen op de daken en goede isolatie.

Leenfonds verduurzaming

 • We zijn voorstander van een leenfonds waaruit de gemeente (kleine) verduurzamende maatregelen voor woningen en sportverenigingen voor financiert, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van het gebouw. Bewoners en verenigingen hoeven zelf niet direct het te investeren bedrag “op tafel te leggen”. Hiermee verdwijnt een drempel om te verduurzamen. Een deel van de eventuele Eneco-gelden kan hiervoor worden ingezet, evenals voor andere verduurzamende maatregelen.

Droge voeten op het eiland

 • Klimaatverandering leidt er ook toe dat we meer fysieke maatregelen moeten treffen om droge voeten te houden. De capaciteit van de riolering moet verhoogd worden en we zullen meer plekken voor waterberging realiseren. Bij alle grote bouwprojecten moet de wateropgave een belangrijk onderdeel zijn van de plannen.
 • Geen hemelwater in ons afvalwater. D66 zet in op groene daken, want deze hebben een positieve invloed op het verminderen van fijnstof en nemen regenwater op. De gemeente kan dit bevorderen door zelf gebouwen, waar mogelijk, te voorzien van een groen dak en daarnaast inwoners te stimuleren hetzelfde te doen door voorlichting en andere ondersteuning.
 • Om minder regenwater in het riool te laten stromen, stimuleren we inwoners een gedeelte van hun tuin niet meer van tegels te voorzien.

Nul-op-de-meter woningen

 • Er komt een project om onder gunstige financiële voorwaarden NOM-woningen te creëren, die als een voorbeeld kunnen dienen voor de regio (een NOM-woning is een huis dat evenveel of meer energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden).

Aanpak bedrijventerreinen

 • Bij het herstructureren van oudere/bestaande bedrijventerreinen speelt duurzaamheid in inrichting en in gebruik van energiebronnen een grote rol. Denk aan isolerende maatregelen, zonnepanelen of ruimte voor windenergie.

Lokale initiatieven

 • D66 wil initiatieven van bewoners die zelf duurzame energie willen opwekken stimuleren. In Dordrecht zijn al veel mooie bewonersinitiatieven zoals het Duurzaamheidscafé, Drechtse Wind en Dordtse Stromen.

Zonneweides

 • De komst van zogenaamde zonneweides op voormalige stortplaatsen Crayenstein- west en Transberg steunt D66 van harte.

500 bomen

 • Schone lucht willen we allemaal. De gemeente stimuleert het vergroenen van onze stad door een 500-bomenplan. Bewoners worden opgeroepen een eigen boom te adopteren. Voor iedere geadopteerde boom plaatst de gemeente een tweede boom.

Sociale samenhang

 • Stimuleren van duurzame sociale samenhang in de wijken door het ondersteunen van buurttuinen op tijdelijk braakliggende gronden en stimuleren van ontmoetingen in de wijken (straatfeesten, wijk-schoonmaak-initiatieven e.d.).

Vergroening

 • D66 wil de tien meest grijze plekken vergroenen door op kale pleinen en in straten miniparkjes in te richten, dus “tegel eruit, plant erin bewonerswedstrijd”. Dit betekent meer groen in de stad en minder regenwater in het riool.

Drijvende tuinen

 • In ons waterrijk Dordrecht verschijnen meer drijvende tuinen, zoals in andere grote steden. Op piepschuim worden tuintjes aangelegd wat een mooie aanvulling op de oeverbeplanting geeft.

Innovatieve smog bestrijding

 • D66 wil in Dordrecht een ‘Smog-Free Tower’ van Studio Roosegaarde. Deze technologie kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden in parkeergarages, die daarmee de longen van de stad worden. Deze energiezuinige toren zuivert 30.000m3 lucht per uur.

Windmolens

 • Echte grote energie-opwekkers zijn de windmolens. D66 zet in op meer windmolens op het eiland van Dordrecht. Bijvoorbeeld: op locaties langs de A16. Daarnaast wil D66 ieder nieuw initiatief voor plaatsen van windmolens onderzoeken op haalbaarheid en meewerken aan het realiseren door bestemmingsplannen aan te passen.

80 op de N3

 • Uit onderzoek blijkt dat de maximale snelheid op de N3 naar 80 km per uur positief is voor de omwonenden. Betere doorstroming zorgt voor minder opstopping en daarmee een schonere lucht.

Afvalscheiding

 • In heel de stad moet het mogelijk zijn om afval te scheiden, ook in de binnenstad en plekken met hoogbouw! De wijze waarop zal passend moeten zijn bij de specifieke locatie. Dat begint bij het scheiden aan de bron. Zo gaan we afval als grondstof gebruiken. Daarnaast zorgt de gemeente dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftarsysteem’ te regelen dat de afvalstoffenheffing per kilo grijs vuil afgerekend wordt.

Dordts hout

 • Omgezaagde bomen gaan niet meer de hakselaar in, maar worden verzaagd en aangeboden als echt Dordts hout. Dordrecht zou hierin deels zelf kunnen voorzien in de houtbehoefte op het eiland of het hout gebruiken voor straatmeubilair.

Circulair inkopen

 • Duurzaam inkopen is de standaard. Daarnaast wil D66 waar mogelijk circulair inkopen, door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van een product (lampen) in te kopen, waardoor de gemeente geen afval veroorzaakt. Een goed voorbeeld is de Duurzaamheidsfabriek met gehuurde inrichting.

Bodemverontreiniging

 • In het verleden zijn er veel afvalstoffen in de Dordtse grond gegaan. Nu het gebied rondom Stadswerven bij de Papendrechtsestraat en Merwedestraat bijna gesaneerd is, duikt de volgende creosootverontreiniging bij de Weeskinderendijk op. D66 wil voor bodemverontreiniging goed onderzoek en passende maatregelen.

Uitstoot grondstoffen industrie

 • Het gebruik van grondstoffen in de industrie zoals GenX kan enkel als we volledig wetenschap hebben van de gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners en wat de uitstoot in onze lucht, water of grond kan doen. Bij vergunningverlening is dit voor D66 een voorwaarde.

Dierenwelzijn

 • D66 staat ook voor goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Er wordt volop ruimte gemaakt voor bijen en vogels, ook in de gebouwde omgeving. Het dierenasiel Louterbloemen behoudt goede huisvesting in Dordrecht.

Kleine en grote natuur

 • Voor een natuurlijke omgeving vervult de Biesbosch een belangrijke rol. D66 koestert dit. Daarnaast ondersteunen we de initiatieven voor stadslandbouw en tijdelijke natuur.

Elektrisch bezorgen

 • Het groeiend aantal pakketbezorgers in de stad zorgt naast gemak ook voor toegenomen vervuiling. Om die reden wordt elektrische pakketdistributie gestimuleerd. We stimuleren het gebruik van deze auto’s in de stad door het opladen op bepaalde tijdstippen gratis te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018