Steun ons en help Nederland vooruit

Een veilige stad

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Hoewel de criminaliteit feitelijk lijkt te dalen, voelen mensen zich steeds onveiliger. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit. De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door gemeentelijk handhavers (BOA’s). Het streven naar veiligheid kan weleens schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt zoals bij cameratoezicht op de Lijnbaan.

Buurtveiligheid

 • D66 wil veiligheidstafels introduceren per buurt. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties gaan hier om tafel met BOA’s, Politie en het ambtelijk apparaat. Samen stellen zij de prioriteiten op en werken zij aan de veiligheid in de buurt.

Nette openbare ruimte

 • Een stad met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van inwoners onderling en de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden.

Coffeeshops

 • D66 wil de coffeeshops in de binnenstad behouden, zo blijft de natuurlijke sociale controle behouden en kunnen hulpdiensten in geval van een calamiteit snel ter plaatse zijn. De inzet van D66 is dat het huidige aantal coffeeshops blijft behouden.

Gereguleerde wietteelt

 • D66 pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s en criminaliteit te verminderen. Als de D66 ‘Wietwet’ is ingevoerd kan dit via een vergunningensysteem verlopen waarbij alleen geproduceerd wordt voor de lokale coffeeshops.

Digitale veiligheid

 • Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude tegen te gaan. Hier is preventie van groot belang. D66 wil dat de gemeente het voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben. De gemeente zorgt voor voorlichting aan inwoners, scholen en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid kunnen verhogen. Digitale gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Privacy

 • D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van mensen. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om een zorgvuldige en duidelijke afwegingen. D66 is daarom kritisch bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren. Maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn.

BOA’s

 • Gemeentelijke BOA’s kunnen een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente. De inzet van BOA’s is wat D66 betreft altijd aanvullend aan die van de politie.

Veiligheidsregio

 • D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue samenwerking binnen de Veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat lokaal de veiligheid beter wordt gewaarborgd en is voor goede crisisbeheersing zelfs essentieel.

Discriminatie

 • Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt zowel om voorlichting als, waar nodig, om een strafrechtelijke aanpak. D66 wil dat het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit is voor de politie.

LHBT

 • Het LHBT (Lesbiennes, Homo’s, Biseksueel, Transgender) emancipatiebeleid, gericht op de gelijke positie voor iedereen, moet meer aandacht en ondersteuning krijgen. Een jaarlijks evenement moet bijdragen aan een breder begrip.

Radicalisering

 • Ieders persoonlijke vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Er is dus geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of homohaat. Radicalisering en andere signalen van (zware) criminaliteit worden aangepakt door het ondermijningsbeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018