Steun ons en help Nederland vooruit

Meer samen doen!

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Zij kennen hun buurt of wijk als beste en weten wat er nodig is. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en deelnemen. Onze samenleving verhardt in standpunten en meningen, die vooral tegenstellingen benadrukken. D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen om zodoende iedere inwoner de kans te geven mee te doen. Daarom staat D66 voor een goed bestuur, dat duidelijk en controleerbaar is en bovenal in contact met inwoners staat. Samen maken we Dordrecht!

Burgerinitiatieven

 • D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor inwoners. Daarom blijven verordeningen voor burgerinitiatief en participatie in stand en worden zij waar nodig uitgebreid.

Democratische vernieuwing

 • Naast het debat in de politieke arena is er in toenemende mate behoefte aan democratische processen waarbij de dialoog centraal staat. Op basis van het gesprek en de uitwisseling van argumenten wordt daarbij tot consensus en besluitvorming gekomen. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de positieve ervaringen die zijn opgedaan met de G100. D66 wil hier komende periode mee experimenteren.

Aan de (digitale) tafel

 • Het is belangrijk om bijeenkomsten te houden waarbij bewoners, ambtenaren en bestuurders elkaar fysiek treffen om plannen te bespreken. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd. De digitalisering van de samenleving biedt kansen voor moderne (digitale) participatieprocessen. D66 wil hier meer gebruik van maken.

Meedenken

 • Democratische besluitvorming wordt beter als er een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking wordt betrokken. Om te proberen met een brede afvaardiging van inwoners in gesprek te komen, vragen wij de gelote inwoners van het stadspanel op een aantal grote thema’s mee te denken en ontwikkelen.

Maatschappelijke vernieuwing

 • We maken van Dordrecht het laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing door initiatieven eenmalig te ondersteunen. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen inwoners en gemeente.

Inwoners vroeg betrekken

 • Inwoners worden zo vroeg mogelijk betrokken in het beleidsvormingsproces. Zo is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners.Vooraf geeft de gemeente duidelijk aan waarover inwoners invloed hebben en achteraf legt zij uit waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.

Wijkbudget

 • D66 wil dat wijkbewoners meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk aan wordt besteed. Door gebruik te maken van wijkbijeenkomsten en internet, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.

Conflicten met de gemeente

 • D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans op een oplossing groter en kan ook kosten besparen.

Openbaarheid van gegevens

 • De uitgangspunten van de Wet open overheid, die mede door D66 is ingediend, worden toegepast. Dat betekent goede informatie, actieve openbaarmaking en geen misbruik van WOB-uitzonderingsgronden.

Advies geven

 • D66 wil dat de gemeenteraad en Drechtraad starten met een proeftraject met een website waarop burgers gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de raad en zaken voor de politieke agenda kunnen aandragen.

Informatievoorziening

 • D66 wil de communicatie tussen Dordtenaren en de gemeente verbeteren. Dat is hard nodig omdat we inwoners meer wil betrekken bij besluitvorming over hun straat, wijk, en stad. We streven ernaar om informatie dichterbij te brengen, Dordtenaren actiever te benaderen, en de informatievoorziening af te stemmen op de toekomst. De gemeente gebruikt daarbij geen wollige taal.
 • We vinden het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van internet of sociale media. Niet iedereen kan goed overweg met internet. Daarom blijven baliefuncties bestaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018