Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg, ondersteuning en gezond leven

D66 zet in op gelijke kansen in onze samenleving. Daarmee bedoelen we dat ieder mens meetelt en op basis van zijn of haar persoonlijke talenten en capaciteiten een plek vindt. Wij vertrouwen hierbij voornamelijk op de eigen kracht van mensen en de kracht van mensen onderling. Die kracht stimuleren we door mensen te verbinden, ieder vanuit de eigen toegevoegde waarde.

Als ondersteuning nodig is om gelijke kansen te realiseren, dan investeren we daarin: door zorg en ondersteuning in de nabijheid van onze inwoners aan te bieden. De hulpvraag is daarbij leidend. In de uitvoering geloven we in de aanpak één gezin, één plan, één regisseur. D66 staat daarom voor de eenwording van de wijk- en jeugdteams tot lokale teams. Zodat problemen in het gezin, of deze nu te maken hebben met kinderen, participatie, schuldproblematiek of de fysieke en mentale gesteldheid, snel en in samenhang worden opgepakt. We gaan daarbij ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen.

Voorkomen is beter dan genezen

 • D66 wil dat de lokale teams stevig inzetten op preventie. Als eerstelijns ondersteuners kunnen zij problemen vroeg signaleren en snel handelen. Dit voorkomt duurdere en complexere ondersteuning.

Vertrouw op professionals

 • We moeten vertrouwen op professionals die verstand hebben van effectieve maatregelen. D66 wil een raad van onafhankelijke deskundigen aanstellen die meedenkt over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, waarin een brede vertegenwoordiging van patiënten tot zorgverleners plaatsneemt.

Zorg dichtbij

 • Voor D66 is leidend dat de toegang tot de lokale teams laagdrempelig en dichtbij is georganiseerd. Het is onacceptabel dat mensen van hulp verstoten blijven omdat zij de juiste ingang niet kunnen vinden.

Buurtproblemen

 • D66 zorgt dat de lokale teams gericht aan de slag gaan met de problemen die de specifieke buurt heeft. In de ene buurt richt het team zich op het tegengaan van vereenzaming van ouderen, terwijl in de andere buurt het accent op schuldhulpverlening kan liggen.

Maatwerk

 • Om optimaal aan te sluiten bij de hulpvraag van de inwoner is maatwerk nodig. Dat vraagt het wegnemen van belemmeringen in beleid, zodat een professional kan doen wat nodig is.

Mate van ondersteuning

 • Daarnaast zorgen we ervoor dat bij het stellen van een indicatie niet langer de zwaarte van de beperking, maar de ondersteuning die iemand nodig heeft leidend is. Zo beweegt de hulp flexibel met de met de hulpvraag van de inwoner mee.

Zorg voor kinderen

 • De lokale teams organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en met de huisarts.
 • Uithuisplaatsingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we door met de lokale teams nadrukkelijk in te zetten op preventie, tijdige signalering en op integrale gezinshulp.

Deltaplan schulden

 • Schuldenproblematiek is één van de grote veroorzakers van armoede. Om de schuldenproblematiek aan te pakken stelt D66 een Deltaplan Schulden voor om schulden te voorkomen en waar aanwezig af te bouwen. Bij ernstige gevallen, wordt maatwerk toegepast.

Mantelzorgers

 • Veel mantelzorgers weten niet dat ze aanspraak kunnen maken op een cliëntondersteuner die hen informeert, adviseert en begeleidt. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Deze mogelijkheid moet beter onder de aandacht worden gebracht, zodat overbelasting wordt voorkomen.

Verborgen armoede

 • D66 wil dat de lokale teams oog hebben voor verborgen armoede. Met name in gezinnen met kinderen is dit een groot probleem. 10% van de Dordtse kinderen groeit namelijk op in armoede.

Ouderenzorg

 • D66 wil dat de lokale teams aandacht hebben voor problematiek die ouderen ervaren. Bijvoorbeeld door de maatjesprojecten die vereenzaming bestrijden.
 • De gemeente stimuleert het langer thuis laten wonen van ouderen. Dit komt het welzijn van ouderen ten goede. Wij zijn voorstander van de blijverslening, waar inwoners een bedrag voor een kleine verbouwing (gericht op langer thuis wonen) uit kunnen financieren.

Gezondheid en Jeugd

 • Samen met de dienst Gezondheid en Jeugd zetten we de specifieke aandacht voor overgewicht bij jongeren, al dan niet vanuit ‘Doe ff gezond’, voort met het aanpakken van ongezonde voeding in school- en sportkantines en voorlichting op scholen en sportverenigingen.
 • Samen met de Jongerenraad verzorgt de gemeente voorlichting over ongezond en risicovol gedrag aan jongeren, waar nodig samen met hun ouders. Denk daarbij aan (internet-)pesten, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap, seksuele diversiteit, alcohol en drugs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018